Наред с анализа на пестициди, Primoris е натрупала също и много опит в анализирането и потвърждаването на замърсители в храни и фуражи.

ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗИТЕ

МЕТОД

КОД

Специфични индивидуални методи за откриване и количествено определяне на перхлорат в зеленчуци, плодове, почвата, ...

[PER_01_A]

Специфични индивидуални методи за откриване и количествено определяни на бензо (а) пирен в мастни продукти и тютюневи изделия

 

Специфични индивидуални методи за определяне на нитрати [NIT], нитрит, сулфит в плодове, зеленчуци и вино

 

Метод за многокомпонентен анализ чрезGC-MSMS, за количествено определянена полициклични ароматни въглеводороди в месо, билки, семена, съдържащимасло и растителни масла.

[PAH]

Метод за многокомпонентен анализ чрез  GC-MSMS, за количествено определяне  на полициклични ароматни въглеводороди в какао.

[PAHC_01_A]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез LC-MSMS, за количественото определяне на кватернерни амониеви съединения в плодове, зеленчуци и зърнени култури

[QAC]

Метод за многокомпонентен анализ чрез  GC-MSMS, за количествено определянена  3-MCPD, 2-MCPD и глицидилови естери  в растителни масла и мазнини.

[MCDP_01_A]

Специфичен индивидуален метод за определяне на въглеводороди на минералнимасла, (MOSH/POSH/MOAH), по LC-GC-FID на основата на стандарт  DIN/EN 16995, за зърнени и зърнени продукти, сухи плодове, масла и какао.

[MINO_01_A]

 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако е необходима допълнителна информация за изброените по-горе методи или за методи, които не са споменати изрично.